6110 Sherry Ln

دالاس، تگزاس 75225

جراحی زیبایی بینی قومی شگفت انگیز آشکار می شود!

در اینجا مثالی از 1 هفته پس از عمل برای بیماری که از نیویورک برای بازدید به دکتر تولدو رانده شده است! دکتر تولدو از کاشت مصنوعی روی پل بینی استفاده کرد تا ارتفاع پشت را افزایش دهد و نمای نیمرخ را صاف کند. او همچنین عرض پشت ، نوک و سوراخ های بینی را کاهش داد. بیمار از نتایج بسیار راضی بود!