6110 Sherry Ln

دالاس، تگزاس 75225

پرونده ها

اطلاعات در مورد روش های پستان

برای تقویت شکل ، اندازه و تقارن پستان می توان جراحی تقویت سینه را برای ظاهر مطلوب تری انجام داد.

یک عمل لیفت پستان برای از بین بردن پوست اضافی و سفت شدن بافت موجود ، برای ایجاد محکم تر و سفت تر ظاهر سینه کار می کند.

جراحی کاهش سینه باعث می شود چربی ، بافت و پوست اضافی از سینه ها برای شکل و اندازه مطلوب یا کیفیت مطلوب زندگی بهتر شود.

روشهای تجدید نظر در پستان ممکن است پس از افزایش اولیه به دلیل کمتر از نتایج ایده آل یا از بین بردن کاشت مورد نظر باشد.

درمان ژنیکوماستی ، بافت غیر طبیعی و اضافی پستان را از بین بیمارانی که ممکن است نسبت به اندازه سینه خود احساس خودآگاهی کنند ، از بین می برد.

* نتایج فردی تضمین نمی شود و ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد. تصاویر ممکن است شامل مدل باشند.