6110 Sherry Ln

دالاس، تگزاس 75225

پرونده ها

اطلاعات در مورد روشهای بینی

جراحی زیبایی بینی با استفاده از تکنیک های پیشرفته برای تغییر شکل ، تغییر اندازه و بازسازی بینی برای نتایج عملکردی و زیبایی شناختی انجام می شود.

یک روش جراحی زیبایی بینی ممکن است بخواهد برای دستیابی به نتایجی که ممکن است با جراحی زیبایی بینی اولیه بدست نیامده باشد ، دست یابد.

جراحی زیبایی بینی نتایج مطلوبی را برای تغییر در ظاهر بینی و حفظ هویت قومی بیمار ارائه می دهد.

* نتایج فردی تضمین نمی شود و ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد. تصاویر ممکن است شامل مدل باشند.